Devices Calibration

۱۴۰۱-۱-۲۷ ۰۶:۵۵:۵۸ +۰۰:۰۰

تعریف کالیبراسیون مقدمه در استاندارد ملی ایران کالیبراسیون عبارت است از مقایسه یک دستگاه اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن و در صورت  نیاز و لزوم تنظیم کالیبراسیون آن دستگاه با استانداردهای تعیین شده. تعریف کالیبراسیون به زبان ساده عبارت است از اندازه گیری و [...]