کالیبراسیون تجهیزات

شرکت منشور طب کوروش با ارائه بهترین خدمات و مناسب ترین قیمت ها در زمینه کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی در خدمت شما خواهد بود

اسکوپ های کالیبراسیون

شرکت منشور طب کوروش در اسکوپ های زیر خدمات کالیبراسیون را ارائه می دهد

کالیبراسیون تجهیزات آنالیز دستگاهی

ارائه خدمات کالیبراسیون تچهیزات آزمایشگاهی

 • کروماتوگرافی مایـع (HPLC)

 • کروماتوگـرافی گـازی (GC)

 • اسپکـتروفتومتر (UV-Vis)

 • اسپکتروفـتومتر مادون قرمز (FT-IR)

 • اسپکتروسکوپی جـذب و نشر اتمی

ثبت درخواست

کمیت های شیمی

ارائه خدمات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

 • PH متر

 • هدایت سنج

 • پلاریمتر

 • رفراکتومتر

 • هیدرو متر

 • کارل فیشر

 • تیتراتور پتانسیومتری

 • الکل سنج

 • کدورت سنج

ثبت درخواست

کمیت جرم و حجم

ارائه خدمات کالیبراسیون تچهیزات آزمایشگاهی

 • انواع بالن های ژوژه ویژه محلول سازی

 • انواع پیپت های حبابدار (ژوژه) و مدرج

 • انواع استوانه های مدرج

 • انواع بورت حجم سنجی

 • کالیبراسیون جعبه وزنه

 • انواع ترازو تا 5 صفر

ثبت درخواست

محیط های دمایی و اتوکلاو

ارائه خدمات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

 • انکوباتور

 • آون

 • بن ماری

 • اتوکلاو

 • یخچال

 • فریزر

 • دماسنج ها

 • سنسورهای دمایی

 • رطوبت سنج

ثبت درخواست