لامپ های دوتریوم برای آشکارساز : G1314-60100 – G1314-60101 – 2140-0813 – 2140-0820 – 5190-0917 – G1103-60001

در میان لامپ های مذکور، لامپ G1314-60100 و G1314-60101 برای دتکتورهای VWD و لامپ های Agilent 2140-0813 و Agilent 2140-0820 برای دتکتورهای DAD مناسب هستند.لامپ تنگستن G1103-60001 نیز برای امواج مرئی قابل استفاده می باشد.

Universal column nut

Universal column nut, 5181-8830, Agilent

G1314-60100

Long Life Deuterium Lamp (2000 hr), Agilent G1314-60100

O-Ring

Liner O-ring, 5190-2269, Agilent

GC-inlet-seal

GC inlet seal, 5188-5367, Agilent

Single taper,

Single taper, glass wool, 5183-4647, Agilent

Long-life septa

Long-life septa, 5183-4757, Agilent
Long Life Deuterium Lamp DAD (2000 hr)

Long Life Deuterium Lamp DAD (2000 hr), Agilent 2140-0813

موارد کاربرد: Agilent 1100, 1200, 1220, 1260, G1315A/B and G1365A/B HPLC systems

شرح کالا: این قطعه  لامپ دوتریوم بدون تگ است و برای دتکتور DAD  به کار می رود.

علایم خرابی: روشن نشدن لامپ کاهش اینتنسیتی و پاس نکردن تست های کالیبراسیون.

رفع عیب: تعویض لامپ.

G1314-60101

Long Life HiS Deuterium Lamp, RFID, VWD (2000 hr), Agilent G1314-60101

موارد کاربرد: Agilent 1100, 1120, 1200 VWD, 1220 VWD and G1314A/B/C HPLC systems

شرح کالا : این قطعه لامپ دوتروم با تگ است و برای دتکتور VWD  به کار می رود.

علایم خرابی : روشن نشدن لامپ کاهش اینتنسیتی و پاس نکردن تست های کالیبراسیون.

رفع عیب : تعویض لامپ.

G1314-60100

Long Life Deuterium Lamp (2000 hr), Agilent G1314-60100

موارد کاربرد: Agilent 1100, 1120, 1200 VWD, 1220 VWD and G1314A/B/C HPLC systems

شرح کالا : این قطعه لامپ دوتروم بدون تگ برای دتکتور VWD  است.

علایم خرابی : روشن نشدن لامپ کاهش اینتنسیتی و پاس نکردن تست های کالیبراسیون.

رفع عیب : تعویض لامپ.

Tungsten Lamp (1000 hr)

Tungsten Lamp (1000 hr), Agilent G1103-60001

موارد کاربرد: Agilent G1315A/B, G1315C/D, G1365A/B, G1365C/D and 8453AHPLC systems

شرح کالا: این قطعه لامپ تنگستن است و برای امواج ویزیبل استفاده می شود.

علایم خرابی: روشن نشدن لامپ.

رفع عیب: تعویض لامپ.

G1314-60101

Long Life HiS Deuterium Lamp, 8 pin, RFID (2000 hr), Agilent 5190-0917

موارد کاربرد: Agilent G4212A/B, G7117A/B/C/D and 1290 HPLC systems

شرح کالا : این قطعه  لامپ دوتریوم با تگ است و برای دتکتور DAD  به کار می رود.

علایم خرابی : روشن نشدن لامپ کاهش اینتنسیتی و پاس نکردن تست های کالیبراسیون.

رفع عیب : تعویض لامپ.

G1314-60100

Long Life Deuterium Lamp RFID DAD (2000 hr), Agilent 2140-0820

موارد کاربرد: Agilent 1100, 1200, 1220, 1260, G1315A/B and G1365A/B HPLC systems

شرح کالا : این قطعه  لامپ دوتریوم با تگ است و برای دتکتور DAD  به کار می رود.

علایم خرابی : روشن نشدن لامپ کاهش اینتنسیتی و پاس نکردن تست های کالیبراسیون.

رفع عیب : تعویض لامپ.

Flow cell, 8 μL, 20 bar FLD

Flow cell, 8 μL, 20 bar FLD, Agilent G1314-60183

موارد کاربرد:    Agilent G1321B/C/E/F    G7114A/B

شرح کالا : این قطعه فلو سل دتکتور VWD  است.

علایم خرابی : نشتی داخل فلوسل.

رفع عیب : تعویض قطعه.

Flow cell, 8 μL, 20 bar FLD

Flow cell, 8 μL, 20 bar FLD, Agilent G1321-60005

موارد کاربرد  :  Agilent G1314A/B/C

شرح کالا : این قطعه فلو سل دتکتور FLD  است.

علایم خرابی : نشتی داخل فلوسل.

رفع عیب : تعویض قطعه.

Flow Cell DAD

Flow Cell DAD, Agilent G1315-60022

موارد کاربرد:  Agilent G1315A/B, G1365A/B diode array and multiple wavelength detectors

شرح کالا : این قطعه فلو سل دتکتور DAD  است.

علایم خرابی : افزایش فشار و گرفتگی لاین ها و یا شکستگی ویندو ها.

رفع عیب : شتشوی قطعه و تعویض آن.