عیب یابی دستگاه HPLC

علائم راهکار

بالا بودن فشار دستگاه (High Pressure)

1- اگر در دستگاه گارد ستون و ستون وجود داشته باشد باز کرده و یونیون بسته وفشار دوباره چک شود.

2- اگر بدون ستون فشار بالا بود سیستم را بصورت سیستماتیک با حذف مولفه های به ترتیب دتکتور، لاینر، اتوسمپلر وپمپ چک گردد.

پایین بودن فشار دستگاه (Low Pressure)

1- چک کردن تمامی قسمت ها که آیا لیک وجود دارد؟

2- چک کردن لاین های پمپ که آیا حباب هوا وجو دارد؟  که با هواگیری رفع خواهد شد.

3-  بالا بودن دمای ستون باعث افت فشار خواهد شد.

پایداری(Retention Time)

1-جلوگیری از تغییرات موبایل فاز.

2-فاصله بین ران های تزریق زیاد شود.

3-عمر مفید ستون افزایش یافته است.

4-وجود حباب های هوا که میتواند از  فیلتر اینلت یا دیگسر باشد.

دوشاخه شدن پیک (Split peek)

1- طول عمر ستون کاهش یافته که  شستشو داده شود یا تعویض شود.

2- گرفتگی ستون که با رفع گرفتگی مشکل برطرف می شود.

3- در موبایل فاز تغییرات ایجاد شده است.

پهن شدن پیک (Broad Peek)

1- موبایل فاز راتغییر دهید.

2- حجم تزریق راکاهش دهید.

3- غلظت بافر راافزایش دهید.

4- دماسی ستون را افزایش دهید.

5- ستون را شستشو دهید یا تعویض کنید.

تغییرات در ارتفاع پیک (Change in Peak Height)

1- نمونه دوباره چک شود.

2- ستون شستشو یا تعویض گردد.

3- لاین های ارتباطی  چک گردد.

4- اتوسمپلر چک گردد.

نوسانات بیس لاین (Baseline Drift)

1-دمای ستون وموبایل فاز کنترل شود.

2-از بافر وموبایل فاز فیلتر شده استفاده شود.

3-سل دکتور با متانول شستشو داده شود.

4-ممکن است لامپ نیاز به تعویض داشته باشد.

تیلینگ در پیک (Tailing Peek)

1-طول عمر ستون کاهش یافته که  شستشو داده شود یا تعویض شود.

2-PHموبایل فاز اشتباه انتخاب شده است.

3-نمونه بسیار غلیظ است که باید در موبایل فاز حل شود.

پیک اضافه (Ghost Peak)

1- در بین تزریق ها یک تزریق با فاز متحرک انجام شود.

2- نمونه دوباره چک شود.

درهم رفتگی پیک ها (Change in Selectivity)

1- موبایل فاز راتغییر دهید.

2- دمای ستون وموبایل فاز کنترل شود.

پیک منفی (Negative Peak)

1- پلاریته دستگاه چک شود.

2- استفاده از موبایل فاز با ضریب شکست پایین تر.

3- رقیق کردن نمونه با فاز حامل.

4- موبایل فاز دوباره چک شود.

نحوه شستشوی ستون (Condition column)

1- ابتدا ستون را با آب با فلو 0.25  ML/Min به مدت 1 ساعت شستشو داد شود.

2- سپس 25% متانول اضافه شده و 30 دقیقه شستشو داده شود.

3- سپس 50% متانول به مدت زمان 20دقیفه و در انتها با متانول به مدت 10 دقیق شستشو داده شود و ستون جدا شود.