ستون HPLC

مقدمه

ستون HPLC اصلی ترین بخش دستگاه کروماتوگرافی مایع است چرا که جداسازی مواد در این قسمت صورت می گیرد. به همین دلیل بخشی از دسته بندی HPLC بر اساس نوع ستون انجام می گیرد.

کروماتوگرافی فاز نرمال

 معمولا از سیلیکا ژل به عنوان ماده پر کننده در ستون HPLC استفاده می شود. چون این ماده غیرفعال است و با فاز متحرک واکنش نمی دهد. همان طور که در شکل مشاهده می شود سیلیکا ژل دارای گروه های قطبی است پس هر چه ماده قطبیت کمتری داشته باشد سریع تر از آن خارج می شود.

با توجه به این موضوع که فاز متحرک و ثابت نباید برهمکنش یکسانی با آنالیت ایجاد کنند در این حالت آب نمی تواند فاز متحرک باشد چون آب قطبی تر است و مواد قطبی را با خود می برد. به همین دلیل در فاز نرمال از حلال هایی مثل متیلن کلرید، هگزان و کلروفرم یا مخلوطی از آن ها استفاده می شود.

ستون HPLC
ستون HPLC
ستون HPLC
ستون HPLC

کروماتوگرافی فاز معکوس (RP)

همان طور که از اسم آن پیداست برعکس HPLC فاز نرمال است. یعنی ماده پرکننده ستون هیدروکربن های غیر قطبی مثل C8 و C18 هستند. در این تکنیک می توان از حلال های قطبی مثل آب، استون و متانول استفاده کرد.

کروماتوگرافی تعویض یون

ترکیبات یونی توسط این تکنیک جداسازی می شوند. فاز ثابت در این ستون HPLC اسید یا باز هستند به همین دلیل با ثابت نگه داشتن pH بار منفی یا مثبت دارند و فاز متحرک یک مایع قطبی است. یون ها شروع به مبادله شدن در فاز متحرک می کنند.

کروماتوگرافی طرد مولکولی

معمولا در این نوع HPLC فاز ثابت متخلخل استفاده می شود. ترکیبی از پلیمرهایی مانند پلی ساکارید ها و سیلیکا می تواند چنین ساختاری را ایجاد کند. مولکول های بزرگ از روی ماده متخلخل عبور می کنند ولی مولکول های کوچک داخل خلل و فرج آن گیر کرده و مجبورند مسیر طولانی تری را طی کنند به همین دلیل مولکول های بزرگ تر سریع تر خارج شده و مواد بر اساس اندازه مولکولی جدا می شوند.

ویژگی های ستون HPLC

عملکرد این بخش وابسته به قطر داخلی و طول آن است قطر داخلی می تواند بین 3.9 تا 4.6 میلی متر و طول آن ها 15، 25 یا 30 سانتی متر باشد. هر چه این طول بیشتر باشد وضوح پیک ها افزایش می یابد اما قیمت آن بالا رفته و برای محیط زیست ضرر دارد. نوع جدید HPLC که به UHPLC معروف است ستون ها 10 سانتی متری داشته و قطر داخلی آنها 2.1 میلی متر است اما نیازمند فشار بسیار بیشتری هستند.