با توجه به اهمیت موضوع آموزش پرسنل و بالابردن طول عمر دستگاه ها و افزایش دقت محاسبات و راندمان سازمان ها. این شرکت با دارا بودن کادری مجرب و متخصص، با توجه به نیاز سازمانها امکان ارائه خدمات آموزش و مشاوره تخصصی. در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری دستگاهای کروماتوگرافی و آماده سازی در استقرار آزمایشگاه ها را دارا می باشد.

خدمات آموزش و مشاوره ارائه شده توسط این شرکت به صورت حضوری و در سازمان ذینفع صورت گرفته و مستندات مورد نیاز در اختیار سازمان قرار می گیرد.

آموزش کروماتوگرافی

راهنمای دستگاه کروماتوگرافی گازی GC

راهنمای GC